کد خبر : 527126

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ زمان : ۶:۰۱

رمی جمرات، سال ۱۹۵۰

مراسم رمی جمرات در منا در سالهای دور با حوادث قابل توجهی روبرو نبوده است

مراسم رمی جمرات در منا در سالهای دور با حوادث قابل توجهی روبرو نبوده است

15 9 24 19481345 رمی جمرات، سال ۱۹۵۰

ارسال دیدگاه