کد خبر : 501107

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ زمان : ۸:۰۰

هدف از نماز خواندن چیست؟

هدف از نماز خواندن چیست ؟ پاسخ : بادقت در مجموعه منظم هستی درمیابیم که ازکوچکترین زرات تابزرگترین انها باهدف خاصی افریده شده اند چراکه افریدگار جهان خالقی حکیم دانا وتوانا میباشد وکاری عبث ازاو سر نمیزند چه درخلق مجودات وچه در خلق دستورات.بنا براین امر این خالق حکیم به عبادتی مانند نماز قطعا اهداف […]

هدف از نماز خواندن چیست ؟
پاسخ : بادقت در مجموعه منظم هستی درمیابیم که ازکوچکترین زرات تابزرگترین انها باهدف خاصی افریده شده اند چراکه افریدگار جهان خالقی حکیم دانا وتوانا میباشد وکاری عبث ازاو سر نمیزند چه درخلق مجودات وچه در خلق دستورات.بنا براین امر این خالق حکیم به عبادتی مانند نماز قطعا اهداف عالیه ای برای شاهکار خلقتش انسان دارد که به گوشه ای ازانها اشاره میکنیم:
۱٫  یاد خدا یاد خدا بهترین وسیله برای خویشتنداری وکنترل غرایز وجلوگیری ازروح طغیانگری که لازمه بعد حیوانی انسان است یاد خدا می باشدوبهترین جلوه یاد خدا نماز است.
۲٫ دوری از گناه نمازگزاربرای صحت وقبولی نماز خود باید از گناهان فردی واجتماعی دوری کند تا ارتباط او با خالقش اثرگذار باشد مثلا درلباس ،مکان،اب وضوو غسل نباید حقی از مردم باشد هراندازه رعایت این موارد بیشتر انجام گناه کمتر خواهد شد.
۳٫ نظافت وبهداشت شستن بعضی از اعضای بدن درپنج نوبت همچنین شستن تمام بدن در بعضی مواردو نیز استفاده از لباس پاکیزه و بوی خوش و شستن دهان ودندان برای نماز روح بهداشت را در انسان زنده می کند.
۴٫ انضباط و وقت شناسی سفارش اسلام به خواندن نمازها درابتدای وقت انسان نمازگزاررا متوجه این مهم می کند که انجام هر کاری در وقت خودش انسان رااز افات تاخیر حفظ می کند.

منبع:مرکز تخصصی نماز

ارسال دیدگاه