کد خبر : 3456

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ زمان : ۱۰:۲۱

مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر

resized 58734 723 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58735 986 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58736 183 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58737 428 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58738 646 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58739 145 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58740 371 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58741 891 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58742 621 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58743 259 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
resized 58744 889 مراسم عمامه گذاری توسط آیت الله جوادی آملی/ تصاویر
ارسال دیدگاه