کد خبر : 530728

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ زمان : ۸:۱۹

فقط در یک جا غسل ارتماسی جایز نیست

احکامی که تحت عنوان “مسائل عددیه” پیش رو دارید، احکامی هستند که تمامی علما بر رو آن اتفاق نظر دارند. احکام یگانه؛ مسئله ۷) دریک صورت محرم بودن انسان با یک زن، مشروط است به نزدیکی کردن با زن دیگر و آن در مورد ربیبه است(یعنی دختری که زن از شوهر قبلی دارد یا از شوهر […]

احکامی که تحت عنوان “مسائل عددیه” پیش رو دارید، احکامی هستند که تمامی علما بر رو آن اتفاق نظر دارند.

احکام یگانه؛

مسئله ۷) دریک صورت محرم بودن انسان با یک زن، مشروط است به نزدیکی کردن با زن دیگر و آن در مورد ربیبه است(یعنی دختری که زن از شوهر قبلی دارد یا از شوهر بعدی پیدا می کند. اگر مرد با مادر آن دختر عقد ازدواج بسته، ولی با او نزدیکی نکرده باشد، دختر به او محرم نخواهد شد.)

مسئله ۸) نماز مستحبی چهار رکعتی وجود ندارد مگر یک نماز و آن نماز اَعرابی است که مجموع آن ده رکعت است.(دستور این نماز در حاشیه کتاب مفاتیح الجنان ذکر شده است.)

مسئله ۹) در یک مورد نباید غسل را به صورت ارتماسی انجام داد و گرنه غسل باطل است و آن در مورد کسی است که روزه ی معیّن گرفته است، مانند روزه ماه رمضان.

ارسال دیدگاه