کد خبر : 4538

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ زمان : ۷:۱۲

عیادت حاج قاسم از یک عراقی زخمی

ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﯿﺎﺩﺕ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﺧﻤﯿﻬﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻋﺮﺍﻕ در ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﯿﺎﺩﺕ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﺧﻤﯿﻬﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻋﺮﺍﻕ در ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

nf00394148 1 عیادت حاج قاسم از یک عراقی زخمی

ارسال دیدگاه