کد خبر : 1745

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ زمان : ۷:۰۰

درس سوم : صداهای کوتاه

درس سوم : صداهای کوتاه فتحه ، كسره ، ضمّه فـتحه : یكى از صداهایى كه با آن آشنا هستیم صداى فتحه ( َ) مى باشد. مانند : (اَسب ، سَبَد، برادَر) براى اینكه بتوانیم كلمه هاى قرآن را صحیح بخوانیم ابتدا لازم است روى حروف تمرین كنیم : اَ، بَ، تَ، ثَ، جَ، حَ، […]

درس سوم : صداهای کوتاه

فتحه ، كسره ، ضمّه
فـتحه : یكى از صداهایى كه با آن آشنا هستیم صداى فتحه ( َ) مى باشد. مانند : (اَسب ، سَبَد، برادَر)
براى اینكه بتوانیم كلمه هاى قرآن را صحیح بخوانیم ابتدا لازم است روى حروف تمرین كنیم :
اَ، بَ، تَ، ثَ، جَ، حَ، خَ، دَ، ذَ، رَ، زَ، سَ، شَ، صَ، ضَ، طَ، ظَ، عَ، غَ، فَ، قَ، كَ، لَ، مَ، نَ، وَ، هَ، ىَ
كـسـره : صـداى دیـگرى كه با آن آشنا هستیم صداى كسره ( ِ) مى باشد. مانند : (اِمروز، كِتاب ، نادِر).
حروف را با صداى كسره تلفظ مى كنیم :
اِ، بِ، تِ، ثِ، جِ، حِ، خِ، دِ، ذِ، رِ، زِ، سِ، شِ، صِ، ضِ، طِ، ظِ، عِ، غِ، فِ، قِ، كِ، لِ، مِ، نِ، وِ، هِ، ىِ
ضـمـّه : صداى دیگرى كه با آن ماءنوس هستیم صداى ( ُ ) مى باشد مانند : (اُمید، خُدا، دُرُست ). در قـرآن هـم چـنین صدایى داریم كه به آن (ضمّه ) مى گویند. تلفظ حروف با صداى ضمّه چنین است :
اُ، بُ، تُ، ثُ، جُ، حُ، خُ، دُ، ذُ، رُ، زُ، سُ، شُ، صُ، ضُ، طُ، ظُ، عُ، غُ، فُ، قُ، كُ، لُ، مُ، نُ، وُ، هُ، ىُ

ارسال دیدگاه