کد خبر : 252

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ زمان : ۱۳:۱۹

خواص سوره های قرآن كریم

سوره ی غاشیه. اگر هنگام دندان درد ویا بروز گاز در معده (نفخ معده) خوانده شود به اذن خدا شفا یابد. سوره ی فجر : اگر کسی به خواندن این سوره جلیله ادامه دهد از شر مقامات بالا نجات می یابد . سوره ی بلد : اگر کسی این سوره جلیله را برای هر گونه […]


سوره ی غاشیه. اگر هنگام دندان درد ویا بروز گاز در معده (نفخ معده) خوانده شود به اذن خدا شفا یابد.
سوره ی فجر : اگر کسی به خواندن این سوره جلیله ادامه دهد از شر مقامات بالا نجات می یابد .
سوره ی بلد : اگر کسی این سوره جلیله را برای هر گونه بیماری و مخصوصاً چشم درد بخواند باذن خدا شفا می یابد
سوره ی شمس : اگر کسی این سوره جلیله را ۲۱ بار بخواند از هر گونه هول و هراس در امان می ماند
سوره ی لیل : اگر این سوره جلیله ۷ بار در شبانه روز خوانده شود شخص از هر گونه ترس و واهمه در امان می ماند
سوره ی ضحی : اگر این سوره جلیله را ۴۱ بخواند شخص می تواند اموال به سرقت رفته را به دست آورد .
سوره ی انشراح . اگر کسی این سوره ی جلیله را هنگام پوشیدن لباس وشانه زدن سر و ریش خود بخواند ، روی فقر را نمی بیند
سوره ی تین . اگراین سوره ی جلیله ۷۰ بار خوانده شود شخص در چشم دیگران با اعتبار میابد.
سوره ی قدر . اگر شبهای رمضان این سوره ی جلیله را ۱۰۰۰بار بخواند حضرت محمد (ص) رادر خواب میبیند و کارهایش رو به راه میشود .
سوره ی بینه . هرکس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال او را از شر دشمن محفوظ میدارد .
سوره ی زلزال . اگر کسی این سوره جلیله را ۴۱ بار بخواند دشمنش مغلوب و پریشان می شود .
سوره ی عادیات . اگر کسی این سوره ی جلیله را بخواند از نظر ها در امان میماند .
سوره ی قارعه . اگر کسی این سوره ی جلیله را بخواند میانشان صلح وآشتی پیش می آید.
سوره ی تکاثر . اگر کسی به خواندن این سوره جلیله ادامه دهد از عذاب قبر نجات می یابد.
سوره ی عصر. اگر کسی این سوره ی جلیله را ۷۰ بار بخواند تنگی مادی و معنوی او رفع میشود .
سوره ی حمزه . هرکس این سوره ی جلیله را ۲۱بار بخواند از شر اشخاص حاسد و فتنه جو نجات میابد.
سوره ی فیل . هرکس این سوره ی جلیله ۲۵۰ بار بعد از نماز شام بخواند دشمن را مغلوب میکند.
سوره ی قریش . اگر این سوره ی جلیله ۷بار خوانده شود ترس وی میریزد ، در خوراک ونوشیدنی او برکت حاصل میشود .
سوره ی ماعون . اگر این سوره ی جلیله ۴۱ روز به یک کودک خوانده شود از افترا در امان میماند .
سوره ی کوثر . اگر این سوره ی جلیله ۱۰۰۰بار خوانده شود خداوند متعال آب کوثر را نصیب او میکند.
سوره ی کافرون. اگر این سوره ی جلیله را ۳بار بخواند خداوند متعال او را از هرگونه بلایی حفظ میکند.
سوره ی نصر . اگر کسی این سوره ی جلیله را ۳بار بخواند خداوند متعال ایمان را از شر شیطان حفظ میکند .
سوره ی لهب . اگر کسی این سوره ی جلیله را ۱۰۰۰ بار بخواند از چشم دشمن در امان میماند .
سوره ی اخلاص . اگر این سوره ی جلیله را ۱۰۰۰ بار برای کسی که بی جهت به زندان افتاده بخوانند ، او از زندان نجات پیدا میکند .
سوره ی فلق . هرکس این سوره را بعد ازهر نماز ، ۳بار بخواند خداوند متعال او را از شر هر بلا ومصیبت ، فتنه و فساد ، ساحر وشیطان حفظ میکند.
سوره ی ناس. هرکس این سوره را بعد ازهر نماز ، ۳بار بخواند خداوند متعال او را از شر هر بلا ومصیبت ، فتنه و فساد ، ساحر وشیطان حفظ میکند

ارسال دیدگاه