کد خبر : 1206

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ زمان : ۴:۴۰

حروف الفبای عربی ؛ درس اول

حروف الفبای عربی ( درس اول )     اگر بخواهید خـوانـدن قـرآن را – كه به زبان عربى است – یاد بگیرید، نخست باید با الفباى زبان عربى آشـنـا شـویـد. الفـبـاى زبـان عـربـى خـیـلى سـاده و آسـان اسـت. از نـظـر شـكـل، مـثل الفباى زبان فارسى است، البته به استثناى چهار حرف (پ ، چ […]

حروف الفبای عربی ( درس اول )

 

qoran حروف الفبای عربی ؛ درس اول

حروف عربی قرآن

 

اگر بخواهید خـوانـدن قـرآن را – كه به زبان عربى است – یاد بگیرید، نخست باید با الفباى زبان عربى آشـنـا شـویـد. الفـبـاى زبـان عـربـى خـیـلى سـاده و آسـان اسـت. از نـظـر شـكـل، مـثل الفباى زبان فارسى است، البته به استثناى چهار حرف (پ ، چ ، ژ ، گ) كه مـخـصـوص زبـان فـارسى است و در عربى وجود ندارد و حرف كاف بزرگ (ک) كه در عربى به این شكل (ك) نوشته مى‌شود.
اسامى حروف عربى هم بیشترشان مثل اسامى حروف فارسى است. براى آشنایى با آنها، اسامى تمام حروف را در مقابل شكلشان نوشته‌ایم.
الفـبـاى فـارسـى بـه دو شـكـل بـزرگ و كـوچـك نـوشته مى‌شوند. در عربى هم، همینطور است. شـكـل‌هـاى آنـهـا هـیـچ فـرقـى بـا هـم نـدارنـد بـه اسـتـثـنـاى (‍ة ـ ة) كـه در عـربـى یـكـى از شكل‌هاى حرف (ت) است.

۱ آ الف (همزه) ۱۵ ض ضاد
۲ ب با ۱۶ ط طا
۳ ت تا ۱۷ ظ ظا
۴ ث ثا ۱۸ ع عین
۵ ج جیم ۱۹ غ غین
۶ ح حا ۲۰ ف فا
۷ خ خا ۲۱ ق قاف
۸ د دال ۲۲ ک کاف
۹ ذ ذال ۲۳ ل لام
۱۰ ر را ۲۴ م میم
۱۱ ز زا ۲۵ ن نون
۱۲ س سین ۲۶ و واو
۱۳ ش شین ۲۷ ه ها
۱۴ ص صاد ۲۸ ی یا
ارسال دیدگاه